Shape your fotoshoot!

Het is zeker mogelijk om bij Furnip een vintage meubel of lamp te huren voor een fotoshoot of het inrichten en stylen van film sets etc. De kosten bedragen 10% van de verkoopprijs (zoals vermeld in de online shop), als de periode een week of korter is. Heb je het meubelstuk langer nodig dan een week, maar maximaal 4 weken, dan wordt de huur 20% van de verkoopprijs. 

 • Past dit niet in je huurwensen: drop a note, bel of app! Want alternatieve verhuurperiodes zijn bespreekbaar.

Bij het ophalen van het meubel wordt de volledige verkoopprijs als borg gevraagd. Wanneer je het gehuurde artikel weer bij ons terug brengt, controleren wij het meubel en berekenen wij de huurprijs aan de hand van de uiteindelijke huurperiode en ontvang je de borg na aftrek van de huurprijs weer terug. Is het meubelstuk beschadigd, dan worden hiervoor herstel kosten in rekening gebracht.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die worden aangegaan met Furnip.

Verhuurvoorwaarden Furnip
Artikel 1: Algemeen 
Op al onze huurovereenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen en/of aanvullingen moeten in onderling overleg en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2: De overeenkomst
Een huurovereenkomst komt slechts tot stand als het huurcontract door de huurder is ondertekend.

Artikel 3: Prijzen
Al onze verhuurprijzen zijn in euro en exclusief btw, vervoers- of verzendkosten, en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4: Huurtermijn

 • De huurtermijn wordt afgesproken in de huurovereenkomst, maar meer specifiek vangt de huurtermijn aan op de datum dat het vintage meubel wordt opgehaald door huurder of de datum waarop het meubel wordt bezorgd door Furnip bij de huurder.
 • De huurtermijn eindigt wanneer de huurder het meubel retourneert bij Furnip of de datum dat Furnip het meubel ophaalt bij de huurder.
 • De huurtermijn eindigt in principe na de overeengekomen periode in de huurovereenkomst. Een uitzondering hierop is wanneer Furnip het gehuurde vintage meubel niet kan komen ophalen door toedoen van de huurder. In dit geval wordt de extra periode tot Furnip het gehuurde meubel terug in zijn bezit heeft in rekening gebracht aan de huurder.

Artikel 5: Levering/Ophaling

 • Levering/Ophaling door Furnip of derden: de aangegeven levertijden/ophaaltijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming niet gevergd kan worden van Furnip, zal de levertijd/ophaaltijd verlengd worden met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van de omstandigheden. Onder overmacht wordt verstaan: werkstaking, ziekte personeel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, aanslagen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties.
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag en ophaaldag aanwezig is voor de in ontvangstneming en teruggave van het gehuurde meubel. Indien dit niet het geval is bij de levering of ophaling heeft Furnip het recht het gehuurde meubel terug mee te nemen en de (extra)  transportkosten hiervoor in rekening te brengen.

Artikel 6: Algemeen

Zowel bij ophaling/aflevering door de huurder bij Furnip, als bij een eventuele levering/ophaling aan het adres van de huurder, moet de huurder voldoende mankracht voorzien om het gehuurde meubel in en uit te laden. Bij ophaling/aflevering door de huurder bij Furnip moet de huurder voldoende beschermmateriaal voorzien voor het veilig vervoeren van het artikel.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 • De gehuurde meubels blijven ten allen tijden eigendom van Furnip, ongeacht de duur van de overeenkomst.
 • De verhuurder heeft niet het recht het gehuurde goed te ontvreemden, te verpanden, te verhuren of ten behoeve van derden te bezwaren.
 • Het verhuren aan derden is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Furnip.
 • Furnip is ten alle tijden bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en haar eigendommen tot zich te nemen, indien de huurder niet tijdig betaalt en/of in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen te voldoen.
 • De huurder zal Furnip onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de zaak. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Furnip per direct hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder meedelen waar de betreffende zaak zich bevindt. Bij beslag op het gehuurde goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van Furnip.
 • De huurder zal per overeenkomst een waarborg verschuldigd zijn. De waarborg wordt vastgesteld in de overeenkomst. Indien de huurder de waarborg niet voldoet voor de aanvang van de huurtermijn, kan Furnip de overeenkomst eenzijdig beëindigen en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft Furnip het recht om door de huurder verschuldigde bedragen te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De waarborgsom wordt niet cash terugbetaald aan de huurder door Furnip, tenzij uitdrukkelijk anders vastgesteld in de overeenkomst. De waarborgsom wordt binnen de 7 werkdagen via een bankoverschrijving teruggestort op de rekening van de huurder.

 Artikel 8: Aansprakelijkheid/Risico

 • De aansprakelijkheid en risico van het gehuurde goed gaan over naar de huurder tijdens de huurtermijn (zie art. 4) en zolang het gehuurde goed niet terug in het bezit is van Furnip. Tijdens deze periode is de huurder aansprakelijk voor diefstal, vermissing, of beschadiging van het gehuurde goed.
 • Eventuele schade aan het gehuurde meubel wegens diefstal, vermissing of beschadiging zal door de huurder worden vergoed. De vervangwaarde van het meubel is de verkoopprijs zoals vermeld in de online shop en dient betaald te worden door de huurder bij totaal verlies. De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht hij aan de diefstal, vermissing, of beschadiging schuld heeft. De huurder dient zijn risico voor eigen rekening afdoende te verzekeren. Schade aan het gehuurde dient binnen 24 uur na de ontdekking, of het ontstaan ervan, aan Furnip te worden gemeld.
 • Herstellingen aan het gehuurde goed mogen nooit zonder schriftelijke toestemming van Furnip gebeuren door de huurder, of derden ingehuurd door de huurder.
 • Bij diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Furnip te melden en aangifte doen bij het politiebureau. Een kopie van het proces-verbaal wordt aan Furnip overhandigd.
 • Het gehuurde goed mag uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe het bij het aangaan van de overeenkomst is bestemd.

Artikel 9: SCHADEFORMULIER
De huurder inspecteert samen met een medewerker van Furnip het gehuurde meubel op uiterlijke waarneembare gebreken. Eventuele gebreken worden vermeld op het schadeformulier, voorzien door Furnip, en in 2 exemplaren door beide partijen ondertekend. Het gehuurde meubel wordt geacht afgeleverd te zijn in de staat zoals vermeld op het ondertekende schadeformulier. Bij terug in bezitneming van het gehuurde meubel door Furnip wordt het ingevulde schadeformulier samen met de huurder vergeleken met de huidige staat van het gehuurde goed. Eventuele schade is ten laste van de huurder (zie Artikel 8)

Artikel 10: Annuleren
Het is mogelijk voor de verhuurder om de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren voor levering van het meubel heeft plaats gevonden. Indien Furnip al kosten heeft moeten maken zullen deze in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Betaling
Het tijdstip wanneer het huurbedrag betaald moet worden door de huurder wordt vermeld in de afgesloten overeenkomst.

Artikel 12: Geschillen
Op de huurovereenkomst tussen Furnip en de huurder waarop deze huurvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.